Z ŻYCIA SZKOŁY

Pedagog szkolny

Godziny pracy

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO - p. Alicja Kość-Bryndal

 

Poniedziałek

9:00 – 14:00

Wtorek

10:00 – 16:00

Środa

8:30 – 12:45

Czwartek

9:00 – 12:30

Piątek

8:00 – 11:15

 

GODZINY PRACY NAUCZYCIELA TERAPEUTY - p. Joanna Nawalany

 

Poniedziałek

8:20 – 13:45

Wtorek

10:10 – 13:45

Środa

11:05 – 13:45

Czwartek

8:20 – 13:45

Piątek

8:20 – 12:45

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

od 8:25

 

 

 

VI B

 

od 9:20

 

 

VI A,B,C (chł)

IIa  (I.Szewczyk)

Rewalidacja III A

IV A, B (chł)

od 10:15

IV A, B (dz)

 

 

V A, B (chł)

V B (dziew)

od 11:10

III B

Rewalidacja IV A

 

 

II B, C

od  12:10

Rewalidacja III A

„0” A

III A

Rewalidacja IV A

 

od 13:05

 

 

V A (dz)

 

 

 

Proponujemy również telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania (możliwe inne godziny).

tel. (12) 251 12 00

 

PEDAGOG SZKOLNY to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") - osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.
Zadania pedagoga określone są m.in. przez
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr  0 poz. 532 ).

Pedagog szkolny zajmuje się realizacją następujących zadań:

 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;
 • Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień;
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji szkolnych;
 • Opieka i pomoc uczniom wymagającym wsparcia rzeczowego, materialnego;
 • Kontrola i dopilnowanie obowiązku szkolnego;
 • Sprawowanie opieki nad uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • Współpraca z  Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce oraz innymi placówkami specjalistycznymi;
 • Konstultacje, porady dla rodziców, uczniów i nauczycieli;
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz uczniów szkoły;
 • Współpraca z pedagogami innych szkół;
 • Opieka nad szkolną gazetką informacyjną dla rodziców;